עובד קרינה חדש

הנחיות לעובד קרינה חדש – הליך קבלת אישור לעבודה בקרינה מייננת

  1. כל עובד אשר יש בכוונתו לעסוק בקרינה חייב למלא “טופס אישי לעובד קרינה חדש“.
  2. עליו  לחתום על הטופס ולשלוח אותו ליחידת בטיחות וסכנות קרינה – טכניון בצירוף צילום של תעודת זהות. טופס זה מהווה בסיס לקביעת הצעדים הנוספים לקראת אישורו כעובד קרינה.
  3. כל עובד חייב לחתום על טופס “הצהרתו על חובותיו של עובד קרינה” ולשלוח אותו ליחידת בטיחות וסכנות קרינה.
  4. עובד הקרינה יבצע בדיקה רפואית באמצעות גוף רפואי מוסמך. זימון לבדיקות הרפואיות עם מועד והסבר על הבדיקות  יישלח  על ידי  מזכירות יחידת בטיחות וסכנות קרינה.
  5. עובד יקבל הזמנה להדרכה בסיסית לבטיחות קרינה בהתאם לסוג העבודה בקרינה שהוא אמור לבצע.
  6. אם לא נתגלתה מניעה לעבודת המועמד בקרינה, יקבל העובד והאחראי לבטיחות קרינה ביחידתו העתקים של אישור להתחלת העבודה בקרינה.
  7. יחידת בטיחות וסכנות קרינה תדווח לאגף משאבי אנוש של הטכניון ו/או של מוסד הטכניון או לבית הספר   ללימודי   מוסמכים על אשור עבודה בקרינה של העובד בהתאם להשתייכותו הארגונית.
  8. במידה ויחול שינוי כלשהו לעובד קרינה כגון: שינוי מצב בריאותי השונה מאשר הוצהר בבדיקה הראשונית; הריון; שינוי באופי העבודה בקרינה או סיום/הפסקת עבודה בקרינה יש למלא ולשלוח “טופס עובד קרינה – עדכון” ליחידת בטיחות וסכנות קרינה. כמו כן, לעובדת בהריון יש למלא טופס מידע על אופי עבודה בתקופת היריון. טפסים אלה מהווים בסיס לקביעת המשך/הפסקה/סיום,  של העבודה בקרינה. במקרה של עובדת קרינה בהיריון: אם לא תהיה התנגדות מצד רופא היחידה להמשך עבודתה של העובדת בקרינה בתקופת הריונה, תקבע יחידת בטיחות וסכנות קרינה את המגבלות והתנאים המיוחדים להמשך העבודה ויודיע על כך לממונה המדעי, לעובדת ולאחראי לבטיחות קרינה של יחידת הקרינה אליה היא משתייכת.

דרך צלחה בעבודתך עם קרינה מייננת

צוות של יחידת בטיחות וסכנות קרינה עומד לשרותך