מיהו “עובד קרינה”?

עובד קרינה נקבע על פי תקנות הבטיחות בעבודה  “גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת”, התשנ”ג-1992 וניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, התשע”א 2011. תקנות אלו מאמצות את הדרישות ואת הנחיות של התקן להגנה מקרינה של הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית משנת 1987 ואת העדכונים.

תקנות אלה, של משרד התמ”ת עוסקות בבטיחות ובגיהות של העובדים בקרינה מייננת, בבקרה הסביבתית ובבקרה האישית עליהם, וכן בפיקוח הרפואי ובנוהלי הבדיקה הרפואיות של העובדים.

מי מסווג כעובד קרינה ועל מי חלות תקנות הבטיחות בעבודה ?

עובד קרינה  הוא כל אדם העוסק בקרינה מייננת בתנאים הבאים:

שחשיפתו התעסוקתית (כלומר, חשיפת גופו או חלקי גופו לקרינה מייננת עקב תעסוקתו, לימודים או מחקר, למעט חשיפתו לקרינת רקע טבעי ולקרינה מטיפול/אבחון רפואי) עלולה לעבור בשנה אחת  את עשירית מהמנה הגבולית, השווה ל-  mSv/y 05.

או עובד בהיקף של 200 שעות בשנה לפחות באחת או כמה מהעבודות המפורטות בתוספת השלישית לתקנות. אחד ממקומות עבודה הם מעבדות במכוני מחקר ובמוסדות להשכלה גבוהה שבהם מפעילים או משתמשים במקורות קרינה כמו מכונות רנטגן, מאיצים, מקורות ר”א חתומים פולטי קרינת גאמא וקרינת בטא, ומקורות ר”א פתוחים.

עובד כזה, שחשיפתו התעסוקתית עלולה לעבור בשנה אחת  את 1/10 המנה הגבולית או עובד באחת או כמה מהעבודות המפורטות בתוספת השלישית בהיקף של 200שעות בשנה לפחות ייחשב כעובד קרינה.

או לפי החלטה של ממונה בטיחות קרינה

או ראש  יחידת בטיחות וסכנות קרינה רשאי לסווג כעובד קרינה גם עובדים אחרים של הטכניון למרות שלא עונים לקריטריונים המפורטים בהגדרה  למלה.