בקרה וניטור אישי

 כל עובד קרינה חייב להימצא בפיקוח של משרד התמ”ת, משרד להגנת הסביבה ויחידת בטיחות וסכנות קרינה ולמלא חובות של עובד קרינה על פי תקנות הבטיחות בעבודה  “גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת”, התשנ”ג-1992 וניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, התשע”א 2011

. מי נמצא בבקרה וניטור אישי?

 כל עובד קרינה אמור להימצא תחת בקרה אישית בתנאים הבאים:

 אם הוא עלול, עקב עיסוקו, לימודיו או הכשרתו המקצועית, להיחשף לקרינה מייננת בשיעור העולה על שלוש עשיריות המנה הגבולית בשנה, השווה ל- mSv 15  לשנה או אם הוא עובד בעל סיכון לחשיפה חיצונית או פנימית באחד המקומות עבודה המפורטים בתוספת שלישית לתקנות.

 בקרתו האישית של עובד הצפוי לחשיפה חיצונית תהיה באמצעות דוזימטר אישי שאותו ישא  במקומות מתאימים על גופו במשך כל הזמן עיסוקו במקורות קרינה. במילים אחרות, כל עובד קרינה שנמצא בשדה קרינה של mR 0.25  לשעה  (השווה ל  mSv 2.5  לשעה) חייב תג קרינה. תג קרינה אישי ייקרא במדור דוזימטריה אישית של מרכז למחקר גרעיני (ממ”ג) פעם בחודש/חודשיים בהתאם לאופן עבודה בקרינה, אלא אם כן הורה מפקח קרינה על תכיפות אחרת.

 בקרתו האישית של עובד הצפוי לחשיפה פנימית עקב זיהום רדיואקטיבי פנימי, תכלול גם בדיקה רדיוטוקסיקולוגית (לזיהוי סוגי הזיהום והערכת כמותו). במילים אחרות, כל עובד קרינה שעובד עם חומר רדיואקטיבי בכמות שלALI  10 בשנה חייב לבצע  בדיקה רדיוטוקסיקולוגית. תכיפות הבדיקות לעובדי קרינה העוסקים בחומרים ר”א פתוחים תהיה אחת לשלושה חודשים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח קרינה על תכיפות אחרת.

 רישומים של תוצאות הדוזימטריה האישיים או בדיקות רדיוטוקסיקולוגיות יישמרו בידי יחידת בטיחות וסכנות קרינה במשך 50 שנה לאחר שהפסיק העובד את עבודתו כעובד קרינה בטכניון.

בדיקה רפואית

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות שלא יעבד אדם בקרינה מייננת אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ע”י רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, שיקבע את התאמתו להתחיל או להמשיך לעבוד בקרינה מייננת:

  1. בדיקה רפואית ראשונה – בסמוך לתחילת עבדתו;
  2. בדיקה רפואית חוזרת – אחת לשנה לפחות;
  3. בדיקה רפואית נוספת במקרים הבאים:
  • לאחר שנעדר מעבדותו מעל ל-60 יום עקב מחלה ממושכת;
  • לאחר שנחשף למנת קרינה העולה על המנה הגבולית;
  • בחודש הרביעי להריון לעובדת קרינה בהריון.