אחריות של עובדי קרינה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה ונהלים של בטיחות קרינה הנך מתבקש למלא את ההוראות הבאות:

*לידיעתך: בתחילת עבודה עם קרינה כל עובד חותם על טופס “הצהרתו על חובותיו של עובד קרינה“.

1. למלא בקפידה אחר הוראות בטיחות הקרינה המייננת, כפי שאלו מפורטות לגבי כל איזור קרינה ברחבי הטכניון-
רבתי, ובהתאם להדרכות השנתיות, הניתנות על-ידי יחידת בטיחות וסכנות קרינה.

2. להשתמש בכל אמצעי בטיחות הקרינה המייננת, ציוד המגן, מיכשור המדידה והניטור וכן באמצעי הבקרה
האישית בהתאם לעיסוקך בקרינה מייננת.

3. חל איזור מוחלט על אכילה ו/או שתייה ו/או עישון ו/או שהייה שאינה קשורה לעבודה בקרינה מייננת במקום בו
מתבצעת עבודה עם חומרים רדיואקטיביים פתוחים.
4. להתייצב לכל הדרכה ו/או רענון אליו תזומן על-ידי יחידת בטיחות וסכנות קרינה.

5. להתייצב לבדיקות הרפואיות מטעם יחידת בטיחות וסכנות קרינה במקום ומועדעל-פי הוראות יחידת בטיחות וסכנות קרינה.

6. להודיע מידית ליחידת בטיחות וסכנות קרינה על כל תקרית ו/או תקלה ו/או אירוע ו/או תאונה ו/או כל סיכון קרינה מייננת במקום העבודה, וככל שנתגלה לך אודותם במהלך עבודתך בקרינה מייננת.

7. ליידע את יחידת בטיחות וסכנות קרינה במידה והינך חשוף במסגרת תעסוקתית לקרינה מייננת במספר מקומות עבודה.

8. לדווח ליחידת בטיחות וסכנות קרינה באם ברצונך לעבוד בקרינה מייננת במעבדה שונה ממעבדת האם בה הינך עובד ו/או מחוץ לגבולות הטכניון-רבתי.

9. להודיע ליחידת בטיחות וסכנות קרינה אודות כל שינוי במצבך הרפואי מזה אודותיו הצהרת בבדיקה הרפואית הראשונית.

10. כמו כן, חובת הדיווח חלה על העובדת מרגע הידיעה על הריון. להנחיות לעובדת קרינה בהריון.

11. עובד קרינה, אשר שהה בחופשת מחלה למעלה משישים (60) ימים קלנדריים רצופים, מחוייב בקבלת אישור המשך עבודתו בקרינה מייננת מיחידת בטיחות וסכנות קרינה בטרם ישוב לעבודתו בקרינה מייננת.