נהלים והוראות בטיחות קרינה בטכניון

נהלים  והוראות בטיחות קרינה בטכניון מבוססים על פי תקנות בטיחות בעבודה  של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ”ת, משרד הבריאות.

ערכת הנוהלים אלו מרוכזים בקלסר צהוב שנמצא בכל איזור קרינה.

*הערה: יחידת יחידת בטיחות וסכנות קרינה עובדת על עדכון/חידוש של נהלים פנימיים. שימו לב על מהדורה של נוהל.

עידכון הקלסר הצהוב של מעבדת מחקר הינו על אחריותה של מעבדת מחקר.

ערכת נהלים של בטיחות קרינה:

נוהל מספר RS-01: תקנות, פקוח ואכיפה – כללי (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-02: חומרים רדיואקטיביים ומתקנים יוצרי קרינת X (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-03: יחידות קרינה ואזורי קרינה (מהדורה 3)

נוהל מספר RS-04: עובדי קרינה (מהדורה 4)

הנוהל “הסדרי עבודה בקרינה מייננת לעובדים במעבדות בטכניון ומחוץ לטכניון הן בארץ והן בחו”ל”

נוהל מספר RS-05: הדרכה ויועץ (מהדורה 3)

שימו לב שיש שינויים בסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה לביולוגיה, הנדסת מזון ומדעי רפואה עקב שינויים במגמות המשרד להגנת הסביבה, כמו גם תהליכי ייעול אקונומיים, תמויין מעתה הפסולת
הרדיואקטיבית, הנוצרת כתוצאה מעבודה עם חומרים פתוחים, ל’פסולת ארוכת חיים’ ול’פסולת קצרת חיים’

נוהל: “הסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה לביולוגיה והנדסת מזון

נוהל: “הסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה מדעי רפואה” 

  “Radioactive Waste Handling Regulation  in Faculty for Medical sciences” 

 

ערכה של הוראות בטיחות קרינה בסיסיות לעבודה עם מקורות קרינה:

הוראות כלליות לבטיחות קרינה לעבודה עם מקור פתוח במעבדה בטכניון

הוראות נוספות לבטיחות קרינה לביצוע תהליך יודינציה במעבדה מרכזית

הוראות בטיחות קרינה בסיסיים למכשיר רנטגן בטכניון

טיפול בשפך רדיואקטיבי