תחומי הפעילות של צוות בטיחות קרינה

 1. קבלה, חידוש ועדכון של היתרים לעיסוק במתקני קרינת רנטגן ולעיסוק בחומרים ר”א פתוחים וחתומים בטכניון מטעם משרד להגנת הסביבה, משרד התמ”ת ומשרד הבריאות כל שנה. הפעילות זו כוללת:
  • הכנת תכנית בטיחות קרינה שנתית ודו”ח הערכת סיכוני קרינה שנתי
  • מיפוי סיכוני קרינה פוטנציאליים וביצוע סקר סיכונים במעבדות רדיואקטיביות ובמתקני קרינה בטכניון רבתי אחת לשנה לפחות וכן במידה ישנו התקנה, תיקון, כיול, מעבר, פירוק של מתקן וכל שינוי אחר במתקן עצמו וסביבתו.
  • ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית בטכניון רבתי וליווי בודק מוסמך מטעם גופי אכיפה ופיקוח הארציים
  • בדיקת כיול המכשירים לניטור הקרינה
  • סימון בשילוט את איזורי הקרינה
  • קביעה הוראות בטיחות בקרינה בכל אזור קרינה
  • דווח למפקח עבודה אזורי לצורך קבלת אישור על כל שינוי באיזורי קרינה העלול להשפיע על סיכוני חשיפה לעובדים בקרינה
 2. אישור רכישה של מקורות קרינה:
  • אישור ושחרור של מכונות פולטות קרינה, למשל, מכונת רנטגן
  • אישור וקבלת חומרים רדיואקטיביים מספקים והובלתם לקבוצת מחקר המזמינה
 3. ביצוע בקרה אישית לעובדי קרינה ובקרה סביבתית:
  • ביצוע בקרה אישית לעובדי קרינה וסביבתית:
  • ביצוע בקרה רפואית לעובדי קרינה, כלומר, הקפדה על בדיקות רפואיות תקופתיות של עובדי קרינה באמצעות גוף רפואי מוסמך
  • ביצוע בקרה חשיפתית לעובדי קרינה, כלומר, בדיקות ניטור אישי  באמצעות תגי דוזימטריה ובדיקות רדיוטוקסיקולוגיות ( בדיקה להימצאות חומרים רדיואקטיביים בדוגמא שתן שמוסר העובד)
  •  ביצוע בקרה מקצועית ופיקוח על פעילויות העובדים:
  • הדרכה ויעוץ לעובדי קרינה והנהלה בנושא בטיחות קרינה
  • הקפדה בשימוש באמצעי בטיחות הקרינה, ציוד המגן, מכשור המדידה והניטור, באמצעי הבקרה האישית ע”י עובדי קרינה
  • נקיטת כל פעולה ואמצעים סבירים להקטנת חשיפתם של עובדי קרינה
  • ביצוע בקרה סביבתית, כלומר, מיפוי רמות קרינה וניטור את מעבדות לגילוי זיהומים ונקיטת אמצעים לתיקון ליקויים
  • נקיטת כל פעולה ואמצעים כדי למנוע תקרית, תקלה ותאונה כלשהן הכרוכים בחשיפת עובדים לקרינה מייננת או בסיכונם לחשיפה
 4. טיפול במקרי חירום (תקריות, תקלות):
  • צוות פס”ק מהווה צוות חירום בטכניון רבתי
  • מיפוי שדות קרינה וניטור מעבדות לגילוי זיהומים ר”א
  • טיפול בזיהומים ר”א במעבדות
  • דיווח  למפקח עבודה אזורית על כל תקרית, תקלה ותאונה הכרוכים בחשיפת עובדים לקרינה מייננת או בסיכונם לחשיפה
 5. טיפול בפסולת ר”א ואחסון מקורות קרינה:
  • פיקוח על איסוף ופינוי פסולת רדיואקטיבית בטכניון רבתי
  • אחסון מקורות קרינה