אודות בטיחות קרינה מייננת

כל  עיסוק במקורות קרינה ,חומרים רדיואקטיביים,  מתקנים פולטי קרינה מייננת בטכניון מתנהל על פי תקנות הבטיחות בעבודה של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ”ת ומשרד הבריאות.

יצוות של בטיחות קרינה הינה יחידה האחראית במישרין להבטחת השימוש התקין בקרינה מייננת ע”י חוקרים העוסקים בקרינה מייננת בטכניון רבתי.

כחלק מתפקידיו של ראש יחידת בטיחות וסכנות קרינה לשמש כממונה בטיחות קרינה טכניוני.

כממונה בטיחות קרינה הוא מייצג את פעילות הטכניון כלפי כל גופי הפיקוח והאכיפה הארציים הנ”ל מצד אחד, ומהווה זרוע פיקוח ארצי אחרי הבטחת ביצוע תקנות קרינה בטכניון מצד שני.

 צוות של בטיחות הקרינה המייננת בטכניון

תחומי פעילות של צוות בטיחות הקרינה 

אחראי בטיחות הקרינה בפקולטות